Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ad-Wash s.r.o.


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na práva a povinnosti vzniklé mezi společností Ad-Wash s.r.o., IČO: 180 10 598, se sídlem Kurzova 2222/16, Praha 5, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 380020 (dále jen „Ad-Wash“) a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí činnosti spočívající v mytí a čištění automobilů (dále jen „Smlouva“), kterou uzavřou prostřednictvím internetových stránek Ad–Wash na adrese www.adwash.cz.

I.

Zákazník bere na vědomí, že Ad-Wash je poskytovatelem služeb a společnost Ad-Riders s.r.o., IČO: 140 42 061, se sídlem Na Pankráce 1062/58, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 658940 (dále jen „Ad-Riders“) je dodavatelem služeb Zákazníkovi.

VOP doplňují Smlouvu a jsou její nedílnou součástí.

VOP a Smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce, v případě, že VOP a Smlouva budou vyhotoveny i v jiném jazyce je rozhodující znění v českém jazyce.

Jiné obchodní podmínky, jejich změna, doplnění zrušení nebo jakýkoliv ústní příslib ve vztahu k VOP jsou platné, pouze pokud si je smluvní strany potvrdí písemně.

II.

Výklad pojmů – Výrazy použité ve VOP na webových stránkách Ad-Wash a ve Smlouvě budou vykládány v jejich běžném výkladu a s ohledem na kontext, v němž jsou použity. V případě jakékoliv pochybnosti o výkladu výrazu, je Zákazník povinen zaslat Ad-Wash dotaz ohledně výkladu výrazu a Ad-Wash se zavazuje sdělit Zákazníkovi výklad dotazovaného výrazu.

„Mycí program“ – druh mytí a čištění vozu, kdy přesný rozsahu způsobu mytí a čištění vozu je uveden u každého programu na webových stránkách Ad-Wash

„Doplňkové služby“ – služby související s mytím a čištěním vozu, které si lze objednat bez nutnosti objednání mycího programu nebo je lze objednat k mycím programům


„Malé vozy“ – např. VW Polo, Opel Corsa, Smart, Škoda CitiGO, apod.
„Standard vozy“ - např. Škoda Octavia, VW Golf, KIa Ceed, apod.
„SUV“ – např. Hyundai Tucson, BMW X, Range Rover, apod.
„Dodávka“ – např. VW Transporter, Fiat Ducato, Citroen Jumper, apod.

III.

Ad-Wash prohlašuje, že veškerá prezentace služeb na webových stránkách Ad-Wash je informativního charakteru a Ad-Wash není povinen uzavřít Smlouvu ohledně nabízených služeb. Současně se vylučuje aplikace ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Webové stránky Ad-Wash obsahují informace o poskytovaných službách včetně jejich cen, které jsou uvedeny včetně DPH. Ceny za služby Ad-Wash jsou platné, dokud jsou zobrazeny na webových stránkách Ad-Wash. V případě změny cen služeb, se nové ceny služeb vztahují na služby, které byly objednány po zveřejnění nových cen. Ad-Wash může ceny za služby jednostranně měnit, kdy aktuální ceník je vždy dostupný na webových stránkách a v provozovně Ad – Wash.

Zákazník bere na vědomí, že cena bude společnosti Ad-Riders, jakožto dodavateli služeb.

Pro objednání služeb Ad-Wash může Zákazník využít rezervační formulář, ve kterém Zákazník vyplní potřebné údaje. V rezervačním formuláři si Zákazník vybere typ Mycího programu, termín a vybere způsob úhrady ceny za vybraný Mycí program.

Zákazník bude moct před finálním potvrzením rezervace zkontrolovat vyplněné údaje. Rezervaci dokončí dle pokynů uvedených v rezervačním formuláři, kdy po jeho odeslání se má za to, že uvedené údaje jsou správné. Ad-Wash rezervaci Zákazníkovi obratem potvrdí a to e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu vyplněnou Zákazníkem v registračním formuláři. V případě, že Zákazník uvede jakýkoliv nesprávný údaj, jež může mít vliv na cenu za služby, je Ad-Wash oprávněno doúčtovat Zákazníkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou a správnou cenou za služby a Zákazník se zavazuje tento rozdíl neprodleně uhradit.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Ad-Wash potvrdí Zákazníkovi rezervaci na e-mailovou adresu Zákazníka.

Cenu za služby Ad-Wash bude moct Zákazník uhradit on-line platební kartou nebo bankovním převodem nebo v hotovosti v místě poskytování služeb.

Po úhradě ceny vystaví Ad-Riders Zákazníkovi daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Daňový doklad bude Zákazníkovi v případě platby on-line zaslán na jeho e-mailovou adresu a v případě platby v hotovosti bude Zákazníkovi předán daňový doklad v tištěné podobě.

Vznikne-li Zákazníkovi nárok na slevu z ceny služeb Ad-Wash, bude sleva vyčíslena v daňovém dokladu a o tuto slevu bude celková cena ponížena. Slevy nelze vzájemně kombinovat, nesdělí-li Ad-Wash jinak v rámci podmínek slev.

V případě úhrady ceny on-line se považuje cena za zaplacenou okamžikem připsání ceny na příslušný bankovní účet uvedený v pokynech pro platbu.

Zákazník bere na vědomí, že služby Ad-Wash budou poskytovány pouze v otevírací době a v Provozovně Ad-Wash, kde je oprávněn tyto služby poskytovat, případně na jiném dohodnutém místě.

Zákazník bere na vědomí, že Ad-Wash může v odůvodněném případě odmítnout poskytnout služby v době určené Zákazníkem. V případě, že dojde k odmítnutí poskytnutí služeb, je Ad-Wash povinen se se Zákazníkem dohodnout na náhradním termínu.

Ad-Wash přebírá zodpovědnost za vozidlo Zákazníka v okamžiku jeho převzetí a odpovědnost Ad-Wash za vozidlo Zákazníka trvá do doby jeho vrácení Zákazníkovi.

Ad-Wash i Ad-Riders prohlašují, že mají uzavřeno pojištění za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi.

Při převzetí vyčištěného vozidla je Zákazník povinen si vozidlo řádně prohlédnout a případně vytknout Ad-Wash jeho poškození nebo vady, jinak pozdější uplatněné nároky na náhradu škody nebo reklamace nebudou možné.

Veškeré vady služeb Zákazník uplatňuje u Ad-Wash. V případě uplatnění vady služeb, je Ad-Wash povinen vystavit Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy došlo k uplatnění vad, co Zákazník reklamuje a jak požaduje reklamaci vyřídit. Na tomto potvrzení bude následně uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace nebo uveden důvod zamítnutí reklamace.

Zákazník je oprávněn rezervaci termínu poskytnutí služeb zrušit skrze odkaz v potvrzení rezervace termínu poskytnutí služeb, který byl Zákazníkovi zaslán na jeho e-mailovou adresu. V případě, že zákazník zruší rezervaci v době kratší než 2 hodiny před domluveným termínem, náleží Ad-Wash storno poplatek ve výši 50 % uhrazené ceny za služby a zbylých 50 % uhrazené ceny bude Zákazníkovi vráceno ve formě kreditu na další objednávku služeb. Zákazník bere na vědomí, že za nevyčerpaný kredit nemůže po Ad-Wash požadovat vrátit jakékoliv finanční prostředky a je povinen tento kredit vyčerpat nejpozději v následujících 12 měsících.

Nedostaví-li se Zákazník řádně a včas do Ad-Wash na poskytnutí služeb, nemá Zákazník nárok na vrácení uhrazené ceny. V případě, že se Zákazník dostaví rezervovaný termín poskytnutí služeb opožděně o více jak 15 minut může Ad-Wash odmítnout poskytnout služby, pakliže by mohlo dojít k narušení jejich denního harmonogramu a toto zpoždění by mohlo ovlivnit jiné zákazníky Ad-Wash. Odmítne-li Ad-Wash poskytnout služby dle předchozí věty, nemá Zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za objednané služby.

Stane-li se některé ustanovení VOP a/nebo Smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, neplatnost tohoto ustanovení nemá vliv na zbylá ustanovení.

Veškerá komunikace bude probíhat skrze e-mailové adresy a Zákazníkovi bude doručována na e-mailovou adresu sdělenou Ad-Wash. Ad-Wash bude se Zákazníkem komunikovat ze e-mailové adresy: info@adwash.cz případně z e-mailových adres jeho zaměstnanců, které končí @adwash.cz.

IV.

Práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě nebo v těchto VOP se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě sporu jsou příslušné k jeho řešení soudy České republiky.

Tyto VOP se nevztahují na právní vztahy, kdy Zákazník je právnickou osobou nebo osobou, která při objednání služeb Ad-Wash jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo jedná v rámci svého samostatného podnikání.

Mimosoudní řešení sporů ze Smlouvy je oprávněna řešit Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/ . Pro řešení sporů on-line je vytvořena platforma na internetové adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS .

Zákazník bere na vědomí, že Ad-Wash plní svou informační povinnost dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) ve vztahu ke zpracování osobních údajů Zákazník pro účely splnění Smlouvy, jejím jednání a pro plnění veřejnoprávních povinností Ad-Wash prostřednictvím samostatného dokumentu.

Ad-Wash je oprávněno tyto VOP měnit a doplňovat, kdy aktuální znění VOP je vždy zveřejněno na webových stránkách Ad-Wash.


Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. 9. 2023
Made on
Tilda